Runsten M14, L1935:6855, Sättna 7:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten M14, L1935:6855
Foto av Runsten M14, L1935:6855
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigurðr, Sveinn och Hǫrðr reste denna sten till minne av Ígull, deras far.

Visa originaltolkning och runtext

[sikuʀþ suain auk hrþuʀ ritu stai- þina abtiʀ ihul foþur sin]

[sikuʀþ suain auk hrþuʀ ritu stai- þina abtiʀ ihul foþur sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Run- ; sten av grå granit, ca 1,5 m h, 0,93 m br i basen, 0,3 mtj. Ristningsytan är nästan oläslig, men texten har varit:SikuRP svain ank h[a]rPur ritu stai[n) Pina abtir ihul fopur sin(Sigurd, Sven och Hård reste denna sten efter Igul, fader sin).Stenen är lagad i övre högra delen. Den lutar kraftigt mot S,varåt ristningsytan vetter.Dnr 413-996-1995: Vid skadeinventering lutade stenen mycketkraftigt åt S. En gammal spricka var lagad med idag vittrandecement. Stenen står i en hästhage och en trähägnad hadeplacerats runt stenen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sättna socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttande moränmark. Betesmark.

5 m NV om väg (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sättna socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.455089
Longitud: 17.132695
Lämnings-ID: L1935:6855
Riksantikvarieämbetets ID: Sättna 7:1
Sveriges runinskrifter: M14 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Sättna
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:6855