Runsten L1943:5461, Frösthult 5:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten L1943:5461
Foto av Runsten L1943:5461
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Gravfält, 70x15-20 m (N-S), i båge, bestående av 8 fornlämningar. Dessa utgöras av 7 runda, fyllda stensättningar, 5-10 m diamoch 0,3-0,5 m h, och 1 stensträng. Två av stensättningarna äro helt övertorvade. De övriga ha fyllning av i allmänhet 0,3-0,6 m st stenar samt ett par kantkedja, delvis synlig, av i allmänhet 0,4-0,75 m st stenar. De två största är röseliknande och belägna iN. En av stensättningarna har i mitten en rest sten, 1,25 m h. ISÖ kanten av gravfältet går en kort stensträng om 6 m i riktningmot ett 3 m st flyttblock. Flerradig. Två av stensättningarna ärotydliga och kan utgöra röjningssten från äldre odlingar intill.Sentida sådana finns även. Gravfältet är bevuxet med barr- och lövträd och buskar. 2) Enl ortsbefolkningen skall man en gång vidbygget av den ladugården på Brunnby ha tagit sten från gravfält nr 5, varav en påstås ha haft runinskrift. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösthult socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränplatå på SSÖ sidan av sidodalgång. Hagmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Frösthult socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.731539
Longitud: 17.00518
Lämnings-ID: L1943:5461
Riksantikvarieämbetets ID: Frösthult 5:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Frösthult
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5461