Runsten L1942:7622, Sparrsätra 51:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten L1942:7622
Foto av Runsten L1942:7622
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Rev inv 1980: Runsten, 1,55x0,9 m (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m h.Blocketsynes bortsprängt ur ett NV därom större block.På den V delen avovansidan är några klart inristade runor enligt teckning Se skissi boken! Runorna är 8 cm h. Grå bergart. Ristningen sluttar motÖ. Trol sentida. 1980-09-01 K L. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sparrsätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Brant Ö-sluttning av bergshöjd i Ö spetsen av större åkerholme iodlad dal. Hagmark med gles blandskog.

13 m SSV om åker (VNV-ÖSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sparrsätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.703384
Longitud: 16.970822
Lämnings-ID: L1942:7622
Riksantikvarieämbetets ID: Sparrsätra 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Sparrsätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7622