Runsten L1942:420, Rasbo 155:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten L1942:420
Foto av Runsten L1942:420
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten? Enligt 1953 års inv F Hallberg: Enligt exerpt skall detfinnas en sten med slinga ca 15 cm l. Denna sten ligger nu nedrasad i grustag och intill branten mot S. Nu är stenen täckt av balar som blåstes dit 1951. Den skeppssättning och stensättning, som enligt exerpt ligger ett stenkast från runstenen finns ej nu. Fördärvad genom grustäkt. 1979 års inv: Enligt lantbrukare Gösta Ahlstedt Östersta öät man med en stor maskin år 1977 vända ett ca3 m st block, ty flera personer "hade för sig" att man med handen kunde känna runtecken under stenens flatsida. Dock kunde ingenting iakttagas. Vid händelsen var Rasbo Hembygdsförenings ordförande Gustav Gustavsson och lantbrukare Gösta Ahlstedt närvarande. För ca 30 år sedan var här en mycket stor grusrygg men mycket grusoch stenmaterial fraktades bort för vägbygge. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränrygg (N-S) i åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.930622
Longitud: 17.914566
Lämnings-ID: L1942:420
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 155:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:420