Runsten L1940:4708, Tolfta 287 i Tierp, Uppsala
Foto av Runsten L1940:4708
Foto av Runsten L1940:4708
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ursprunglig plats enligt äldre lantmäteriakt. (Revideringsinventeringen 2011).
Runsten, gråsten, ca 1,85 m h, ca 1,10 m br (Ö-V) och ca 0,60 mtj. Inskrift på den mot S vända sidan. Nedre V delen saknas ochär ersatt med cement. Runhöjden är 4,5-6 cm. Inskriften ifylld med röd färg. U 1146. (Förstagångsinventeringen 1952)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tolfta socken i Tierps kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av blockrik moränhöjd. Skogsmark.

Intill och N om gravfältsmarkering (9:1).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tolfta socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.351093
Longitud: 17.544677
Lämnings-ID: L1940:4708
Riksantikvarieämbetets ID: Tolfta 287
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Tolfta
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:4708