Runsten Kung Sigges sten, Nä31, L2004:2887, Götlunda 51:2 i Arboga, Västmanland
Foto av Runsten Kung Sigges sten, Nä31, L2004:2887
Foto av Runsten Kung Sigges sten, Nä31, L2004:2887
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Helgulv och Gerlev de gjorde (minnesmärket) efter Sigmund, sin broder.

Visa originaltolkning och runtext

helgulfʀ : auk : keiʀlifʀ : þeiʀ : kerþu : eftiʀ : sigmunt : bruþur sin

helgulfʀ : auk : keiʀlifʀ : þeiʀ : kerþu : eftiʀ : sigmunt : bruþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen, belägen nära gravfältets N-spets, av granit, är 1,15 m hög, 0,7 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m tjock. Rektangulär genomskärning. Runhöjd 5-15 cm. Ristningen vetter mot SSÖ. Är placerad i mitten av skeppssättningen. Enligt Närkes runinskrifter är ristningen djupt huggen och välbevarad och inskriften lyder:"Helgulv och Gerlev de gjorde (minnesmärket) efter Sigmund, sin broder."

Uppmålad 1996.

1,5 m Ö om runstenen är en plan sten i markytan, 0,7 m stor med några i sen tid inhuggna runliknande tecken. Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften:"suin rulle" och utgör namnen på två skolpojkar, Sven och Rudolf (Rulle), som ristat sina namn där omkring 1900.

Gränsbestämt område, 250x65-85 m (N-S). Inom området är Götlunda 51:1-2 registrerade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Götlunda socken i Arboga kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönet av hög åsrygg (N-S) mellan dalgångar med sjökontakt. Hagmark och sommarstugetomt.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Götlunda socken eller Arboga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.304583
Longitud: 15.679346
Lämnings-ID: L2004:2887
Riksantikvarieämbetets ID: Götlunda 51:2
Sveriges runinskrifter: Nä31 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kung Sigges sten
Län: Västmanland
Kommun: Arboga
Socken: Götlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:2887