Runsten Kung Kåres sten, Sm11, L1955:8279, Furuby 18:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Kung Kåres sten, Sm11, L1955:8279
Foto av Runsten Kung Kåres sten, Sm11, L1955:8279
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Klackes söner lät hugga stenen efter sin fader och efter Kale/Kalle/Galle och Viking, sina bröder.

Visa originaltolkning och runtext

· klaka × suniʀ × letu × hakua · stein · eftiʀ : -aþur · sin : auk : eftiʀ : kala : auk : uikik : bryþr : sina

· klaka × suniʀ × letu × hakua · stein · eftiʀ : -aþur · sin : auk : eftiʀ : kala : auk : uikik : bryþr : sina

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,85 m hög, bredd upptill 0,65, nedtill ca 1 m, tjockleken 0,35 m. Stenen lutar 25 grader SSÖ. Stenen står VSV - ÖNÖ. Runinskriften vetter åt N. Runornas höjd är ca 10 cm, runorna är mycket otydliga.
Kommentar 1997: Inskriften är ristad med den yngre runraden.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Klackes söner läto hugga stenen efter sin fader och efter Kale (Kalle, Galle) och Viking, sina bröder."

Uppmålad 1966.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furuby socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På avsats åt V av moränrygg. Dikesren intill stengärdesgård. N om hagmark.

Ca 84 m SSV om ladugård, ca 25 m V om åkerkant, 1 m V om ägoväg, 0,5 m S om vägbana.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Furuby socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.879261
Longitud: 15.013594
Lämnings-ID: L1955:8279
Riksantikvarieämbetets ID: Furuby 18:1
Sveriges runinskrifter: Sm11 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Kung Kåres sten
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Furuby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:8279