Runsten Källby hallar, Vg55, L1962:8092, Källby 23:3 i Götene, Västra Götaland
Foto av Runsten Källby hallar, Vg55, L1962:8092
Foto av Runsten Källby hallar, Vg55, L1962:8092
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader … kristen man. Han hade god tro på Gud.

Visa originaltolkning och runtext

ulfʀ : auk : þiʀ : ra(k)nar : risþu : stin : þansi : iftiʀ : fara : faþur sin : … …ristin : man : saʀ : hafþi : kuþa : tru : til : kus :

ulfʀ : auk : þiʀ : ra(k)nar : risþu : stin : þansi : iftiʀ : fara : faþur sin : … …ristin : man : saʀ : hafþi : kuþa : tru : til : kus :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 55), röd kalksten, 4,4 m hög, 1,27 m bred (Ö-V) och 0,17-0,18 m tjock. Inskriften vetter mot N. Runhöjd 17-21 cm. Runorna är ristade i en slinga som löper längs stenens kant. Inuti slingan, mitt på stenen, finns ett 3 m högt kors. Stenen är imålad med rött (1984). Mellan denna runsten och Vg 56 (som står 10 m NNV om denna runsten) löper den gamla vägen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader ... kristen man. Han hade god tro på gud." Uppmålad 1974.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Källby socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På krönet av rullstensås (N-S).

10 m SSÖ om Källby 23:2.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Källby socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.506641
Longitud: 13.315643
Lämnings-ID: L1962:8092
Riksantikvarieämbetets ID: Källby 23:3
Sveriges runinskrifter: Vg55 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Källby hallar
Län: Västra Götaland
Kommun: Götene
Socken: Källby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8092