Runsten Jarlabankes bro, U164, L2015:9651, Täby 4:2 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten Jarlabankes bro, U164, L2015:9651
Foto av Runsten Jarlabankes bro, U164, L2015:9651
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jarlabanki lät resa dessa stenar till minne av sig själv medan han levde, och gjorde denna bro för sin ande, och (han) ensam ägde hela Tábýr. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

× iarlabaki × lit × raisa × stain × þisa × at sik × kuikuan ×× auk bru × þisa × karþi × fur ont × sina × auk ain ati × alan × tabu × kuþ hialbi ont hans

× iarlabaki × lit × raisa × stain × þisa × at sik × kuikuan ×× auk bru × þisa × karþi × fur ont × sina × auk ain ati × alan × tabu × kuþ hialbi ont hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 2,2 m h, 1,65 m br (NNÖ-SSV) och 0,3 m tj. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ.
Texten på stenen lyder:
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ônd sína, ok einn átti allan Tábý. Guð hjalpi ônd hans."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt lerstråk mellan moränhöjder.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.499374
Longitud: 18.063352
Lämnings-ID: L2015:9651
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 4:2
Sveriges runinskrifter: U164 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Jarlabankes bro
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9651