Runsten Hs1, L1951:2235, Bollnäs 119:1 i Bollnäs, Gävleborg
Foto av Runsten Hs1, L1951:2235
Foto av Runsten Hs1, L1951:2235
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… …-bjǫrn/Bjǫrn(?) …

Visa originaltolkning och runtext

… × --…--bia…¶ …h…

… × --…--bia…¶ …h…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för 2 runstensfragment påträffade i juli 1942 vid angiven plats, av dåvarande tomtägaren Zeugren, vid grävning i trädgård på ca. 0,3 m djup, 13 m NV om ingången till villan, Vevlinge 1 22.
Fyndet bestod av två fragment, 22 x 9 cm och 8 x 6 cm samt båda endast 4,5 cm tjocka. Sandsten. Fragmenten hade inskrift av enstaka runor. De undersöktes av Riksantikvarieämbetet och befanns vara äkta. De föreslogs att tills vidare bli deponerade i Bollnäs Museum. Uppgift om var de förvaras 1983 eller om fler fragment hittats saknas. De tycks ej längre finnas i Bollnäs Museum.
Enligt artikel i Bollnäs Tidning sägs fyndet vara gjort i juni 1942 på "Rönns" gård, Vevlinge. Inskriften uppges inte tillhöra sk hällsingerunor utan runor av sydskandinavisk typ.

Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, s. 35, förvaras fragmenten nu på Kämpen, bygdemuseet i Bollnäs. På det större fragmentet finns tre runor och rester av ytterligare fyra, medan det på det mindre fragmentet endast står en runa. Inskriften lyder: ...x - - ...- - bia...//...h...

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bollnäs socken i Bollnäs kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

i svagt V sluttande morän mark Ö om sjö. Tomtmark.

13 m NV om villaingång (enl. uppgift) och ca 25 m NÖ om gammal väg (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bollnäs socken eller Bollnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.348123
Longitud: 16.434981
Lämnings-ID: L1951:2235
Riksantikvarieämbetets ID: Bollnäs 119:1
Sveriges runinskrifter: Hs1 (Hälsinglands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Bollnäs
Socken: Bollnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:2235