Runsten Hovgårdsstenen eller Håkansstenen, U11, L2017:1363, Adelsö 46:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten Hovgårdsstenen eller Håkansstenen, U11, L2017:1363
Foto av Runsten Hovgårdsstenen eller Håkansstenen, U11, L2017:1363
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tolka runorna! Roðrs förvaltare Tólir lät hugga dem på rätt sätt åt kungen. Tólir och Gylla lät hugga [runorna] … detta gifta par som ett landmärke till minne av sig själva(?) … Hákon beordrade att (det) skulle ristas.

Visa originaltolkning och runtext

raþ| |þu : runaʀ : ret : lit : rista : toliʀ : bry[t]i : i roþ : kunuki : toliʀ : a(u)k : gyla : litu : ris… …- : þaun : hion : eftiʀ …k : merki srni… haku(n) · (b)aþ : rista

raþ| |þu : runaʀ : ret : lit : rista : toliʀ : bry[t]i : i roþ : kunuki : toliʀ : a(u)k : gyla : litu : ris… …- : þaun : hion : eftiʀ …k : merki srni… haku(n) · (b)aþ : rista

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i jordfast stenblock. Stenblocket, som är av grå finkorning granit, är ca 2,75x1,4 m st (NNV-SSÖ) och ca 1,4 m h. Runristningen är beläget på blockets S del, på vilken blocket uppvisar en slät yta. Runristningen är grund och otydlig. Runhöjden är 7-8 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tyd du runorna! Rätt lät rista dem Tolir, bryte i Roden, åt konungen. Tolir och Gylla läto rista (dessa runor), båda makarna efter sig till en minnesvård... Håkon bjöd rista."
Konserverad 1935.
Uppmålad 1967.
Skyltad 1976.
Uppmålad 1979.
Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Adelsö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Buskbevuxet markparti mellan två åkrar.

Ca 3 m V och 5-6 m S om åkerkant. Den ca 17 m breda renen mellan två åkrar gör en svag utbuktning i åkern Ö om densamma.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Håkon bör vara Håkon den röde som var kung från 1073 och 13 år framåt. Det kan också vara den norske jarlen Håkon Ivarsson som avses, se Carlsson 1997.

Vill du se flera runstenar i Adelsö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.360143
Longitud: 17.534005
Lämnings-ID: L2017:1363
Riksantikvarieämbetets ID: Adelsö 46:1
Sveriges runinskrifter: U11 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hovgården
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare: Olev
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering: 1075–1085
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Håkon bör vara Håkon den röde som var kung från 1073 och 13 år framåt. Det kan också vara den norske jarlen Håkon Ivarsson som avses, se Carlsson 1997.
Eventuellt namn: Hovgårdsstenen eller Håkansstenen
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Adelsö
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1363