Runsten Holmbystenen, DR328, L1988:2632, Holmby 10:1 i Eslöv, Skåne
Foto av Runsten Holmbystenen, DR328, L1988:2632
Foto av Runsten Holmbystenen, DR328, L1988:2632
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sven reste dessa stenar efter Torger, sin fader.

Visa originaltolkning

: suin : risþi : stina ¶ + ¶ þesi : ef(t)iʀ : þurgiʀ : ¶ faþur : sin :

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sandsten, 1,11 m h, ca 1,2 m br (SSÖ-NNV) och 0,25-0,4 m tj. Runhöjd, 9 cm. Runstenen är närmast halvcirkelformad, mot ÖNÖ svagt välvd, mot VSV med flat sida med runinskrift. Runorna är huggna i en närmast halvcirkelformad slinga, 0,8 m h och 1 m br. Mellan runslingans nedre ändar är en närmast skeppsformig ristning med drakhuvuden i för och akter, 0,77 m l och ca 0,24 m h. Ristningen är ifylld med röd färg.

Invid runstenens VNV sida finns en upplysningstavla med texten: "Denna runsten låg inmurad i Holmby Kyrktorns sydvästra hörn. Den framtogs år 1908. Stenen, vars runristning stammar från vikingatiden (800-1050 e. Kr.) har ingått i en samling av flera resta stenar. - Skeppet med drakhuvudena är en mytisk symbol. - Även ett kors ingår i ristningen. Runtexten: : suin : risthi : stina: thesi : ef(t)ir : thurgir : fathur : sin : Lyder i översättning: Sven reste dessa stenar efter sin fader Thorger. Kyrkorådet."

I Rannsakningarna 1667-68 omnämns en runrad ristad på en sten i sockeln vid tornets SV hörn. Se inskannat dokument för runavskrift. Vid inventeringstillfället var tornets sockel belagd med kraftig puts.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Holmby socken i Eslövs kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och V-sluttning av mindre höjdrygg (Ö-V) i sandjord. Kyrkogård, gräsmatta.

2,5 m SÖ om kyrktorns SV hörn och 3 m NV om långhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Holmby socken eller Eslöv kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.74698
Longitud: 13.400322
Lämnings-ID: L1988:2632
Riksantikvarieämbetets ID: Holmby 10:1
Sveriges runinskrifter: DR328
Plats: Holmby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering: Efter-Jelling
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Holmbystenen
Län: Skåne
Kommun: Eslöv
Socken: Holmby
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:2632