Runsten Hårbystenen, U746, L1943:7595, Husby-Sjutolft 90:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten Hårbystenen, U746, L1943:7595
Foto av Runsten Hårbystenen, U746, L1943:7595
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Végísl lät resa stenen till minne av sin son Sigreifr. Þorgautr ristade denna sten.

Visa originaltolkning och runtext

· uikisl · lit · rasa ' stain · eftʀ · sun sin · sihraif × þurkutr · risti · stain · þina

· uikisl · lit · rasa ' stain · eftʀ · sun sin · sihraif × þurkutr · risti · stain · þina

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten 1,65 m hög, 1,50 bred (Ö 40cg N-V 40cg S) och 0,60 m tjock. Något avsmalnande uppåt. på SÖ sidan inskriptionen. Inskrift i drakslinga. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vigisl lät resa stenen efter sin son Sigrev. Torgöt ristade denna sten."
Flyttat från åkerholme ca 750 m V om Hårby, enligt Upplands runinskrifter samt SGU 1865. Har stått intill hålväg.

Uppmålad 2003.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av moränrygg (N-S). Åkerholme.

6 m Ö om åkerkant (N-S) och 6 m NV om landsväg (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.671236
Longitud: 17.35887
Lämnings-ID: L1943:7595
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 90:1
Sveriges runinskrifter: U746 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hårby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torgöt Fotsarve
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Hårbystenen
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7595