Runsten Gårdbystenen, Öl28, L1958:4591, Gårdby 17:1 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runsten Gårdbystenen, Öl28, L1958:4591
Foto av Runsten Gårdbystenen, Öl28, L1958:4591
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Herþrúðr reste denna sten till minne av sin son Smiðr, en bra tapper man. Hans halvbror Brandr sitter i Garðir. Skär rätt i, därför kan (man) tolka (runorna).

Visa originaltolkning och runtext

harþruþr + raisti + stain + þinsa + aiftiʀ + sun + sin + s(m)iþ + trak + kuþan + halfburin + bruþiʀ ans + sitr + kar¶þum ¶ brantr + rit - × iak þu raþa + khn

harþruþr + raisti + stain + þinsa + aiftiʀ + sun + sin + s(m)iþ + trak + kuþan + halfburin + bruþiʀ ans + sitr + kar¶þum ¶ brantr + rit - × iak þu raþa + khn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,5 m hög, 1,3 m bred och 0,1 m tjock. Runstenen som är av kalksten har texten mot N inramad i slinga med kors i mitten. Enligt Ölands Runinskrifter är inskriften inhuggen längs stenens kanter (inskrift A) och dels inom fotstycket av det utsmyckade kors som pryder mitten av stenen (inskrift B). Inskrift A är tydlig och kraftigt inhuggen och runornas höjd växlar mellan 10 och 7 cm. Inskrift B är mer svårläst och grunt inhuggen samt mycket växlande i storlek. Hela inskriften lyder:"Härtrud reste denna sten, mycket klok, efter sin son Smed, en bra karl. Hans broder vistas i Gardarike (Ryssland), Brand. Jag ristade, därför kan man tyda."
Uppmålad 1980 och 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gårdby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

12 m SSÖ om kyrkans SÖ hörn. 11 m VNV om kyrkogårdsmuren (NNÖ-SSV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gårdby socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.600549
Longitud: 16.637216
Lämnings-ID: L1958:4591
Riksantikvarieämbetets ID: Gårdby 17:1
Sveriges runinskrifter: Öl28 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Gårdbystenen
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Gårdby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:4591