Runsten G95, L1976:5420, När 132:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runsten G95, L1976:5420
Foto av Runsten G95, L1976:5420
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Orådet(?).

Visa originaltolkning

urad^þit

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, horn bländeskiffer, 0,75 m h, 0,45 m br och 0,25 m tj. På stenens NV sida finns en inskrift, i en rad uppifrån och nedåt utan ramlinjer. Runornas höjd är 10-11 cm. De är tydliga. Inskri ft: uradpit, tolkas som oråd. I samband med flyttningen av stenen på träffats en grav. Se fornl 40. Se skiss i boken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i När socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Strandtomt.

Ca 25 m VSV om skiftesväg och 7 m NNV om ägogräns samt 10 m S om åkerhörn (ängshörn).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i När socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.221717
Longitud: 18.624075
Lämnings-ID: L1976:5420
Riksantikvarieämbetets ID: När 132:1
Sveriges runinskrifter: G95 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: När
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:5420