Runsten G317, L1977:4539, Fleringe 83:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runsten G317, L1977:4539
Foto av Runsten G317, L1977:4539
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gud vare nådig Hegvats själ som här vilar. Han gav ett öresleje i år … åt den heliga … (Ma)rgit(?) lät … Bedjen för Margits själ. Botulf i Medebys(?) förde mig hit.

Visa originaltolkning

[+ guþ :] naþi : hehuata [si]al : sum : hier : huilis : han : gaf : et : oyris:la[ihi : i ær … þairi helhu : r… …rhet : lit …uata…beiær : … biþin firi : marheto : sial : botulfr : i : (m)iþium : (b)y fyrþi : mik : hit :]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 1,3x0,52 m l (N-S) och 0,15 m tj. Runhöjd 6 cm. Ovanför och under runorna en inhuggen bård. Runstenen har tidigare legat som tröskelsten i S långhusporten, men flyttades vid restaureringen 1946-47 till nuvarande plats. För skiss av runstenen se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fleringe socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Mellan NÖ koret och altaret.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fleringe socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.869647
Longitud: 18.876946
Lämnings-ID: L1977:4539
Riksantikvarieämbetets ID: Fleringe 83:1
Sveriges runinskrifter: G317 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Fleringe
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:4539