Runsten DR321, L1989:7846, Västra Karaby 10:1 i Kävlinge, Skåne
Foto av Runsten DR321, L1989:7846
Foto av Runsten DR321, L1989:7846
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hals och Fröbjörn reste dessa stenar efter Hove, sin kamrat.

Visa originaltolkning

§A : hals : auk : frebiurn : risþu : st¶ina §B : þesi : eftiʀ : ¶ hufa : felaga : ¶ sin :

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 1.15 m h, 0.8 m br (ÖSÖ-VNV) och 0.6 m tj. Ristningmot SSÖ och VSV:Hals och Frebjörn reste dessa stenar efter sin kamrat Hove.6.5 m N om nr 1 är:2) Kyrkogrund, under flat mark, delvis undersökt. Påträffad isamband med en provundersökning 1972-08-07 - 1972-08-11 (BSundnér).6.5 m N om runstenen påträffades korets S vägg. Korets mått, 5x4m, med rak avslutning. Kyrkans långhus som ej berördes avundersökningen fortsätter åt V in i en villaträdgård.Ålstorps kyrka revs före 1589 då det otalas att sten från ettkapell i Ålstorp hämtades för att bygga upp det nedrasade torneti Dagstorp.I anslutning till nr 2 är:3) Ödekyrkogård, av okänd utsträckning, uppskattningsvis 50x50 m.V delen belägen i en villaträdgård, i Ö hagmark. På platsen hartalrikt med skelettdelar hittats. Både i samband medprovundersökningen och tidigare.Inget synligt på platsen 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Karaby socken i Kävlinge kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack höjd. Sandmark. Hagmark. Tomtmark.

18 m NNÖ om landsväg, 6 m Ö om villatomt.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västra Karaby socken eller Kävlinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.82228
Longitud: 12.999781
Lämnings-ID: L1989:7846
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Karaby 10:1
Sveriges runinskrifter: DR321
Plats: Västra Karaby, Ålstorp
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering: Efter-Jelling
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kävlinge
Socken: Västra Karaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:7846