Runsten Burestenen, M1, L1935:2750, Njurunda 116:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten Burestenen, M1, L1935:2750
Foto av Runsten Burestenen, M1, L1935:2750
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Bergsveinn och Sigfastr och Friði reste denna sten till minne av Búrir(?)/Býrir(?), deras far. Och Farþegn markerade.

Visa originaltolkning och runtext

× barksuain uk sihuastr uk friþi raistu stain ¶ þinsa ' aftiʀ buri faþur isin ' in farþaihn markaþi

× barksuain uk sihuastr uk friþi raistu stain ¶ þinsa ' aftiʀ buri faþur isin ' in farþaihn markaþi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten: 1,55 m h, 0,65 m br (SÖ-NV) och 0,30 m tj. Inskriptionpå den närmast mot NV vända sidan. Ren höjd 8-9 cm. Ristning meddubbel ormslinga och kors. Inskription är inmålad med röd färgsom delvis av- flagnar. På toppen av stenen är lite cementpålagd. Skyltad av länsmuseet och området är vårdat. Textenlyder enl. Sidenbladh: "b (?) 0rksuain uk silerastr uk frithiraistu stain tlinsa aftiR buri fat..... sin in farthaihnmarkti". Namnet på runstenen sammanhänger sannolikt med texten.Gården ca 300 m åt V kallas enl. Sidenbladh "Bures" 12 m VNV omrunstenen är delning av övergivna vägar, med hålvägskaraktär.Den gemensamma vägsträckning kan följas åt NV 30 m fram tillnuvarande landsväg. Den är 8 m br och intill 0,6 m dj. Efterdelningen löper vägsträckningarna åt Ö resp SSÖ. De har synlighålvägskaraktär utmed ca 35-40 m l sträckor och är 4-6 m br och0,4-0,6 m dj. Sannolikt gamla vägar brukade inl sen tid. Den SSÖvägen andvändes nu som gångstig. Runstenen har därmed ett lägevid en gammal vägdelning.Dnr 330F/92. Inför ny sträckning av E4 utförde Länsmuseet enfosfatkartering inom åkermarken V om runstenen. Fosfatanalysenpåvisade höga fosfatvärden. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Njurunda socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag V-sluttning av sandig höjdrygg. Åt SV är störresedimentdqal. Parkområde med tomtmark åt Ö. I S är landsväg.

24 m VSV om tomt hörn. 15 m SSV om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Njurunda socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.291945
Longitud: 17.360943
Lämnings-ID: L1935:2750
Riksantikvarieämbetets ID: Njurunda 116:1
Sveriges runinskrifter: M1 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Burestenen
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Njurunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:2750