Runsten Brodds sten, U530, L2016:7588, Norrtälje 28:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten Brodds sten, U530, L2016:7588
Foto av Runsten Brodds sten, U530, L2016:7588
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ormi och Holmviðr och Holmfastr lät resa stenen till minne av Broddr, sin gode fader."

Visa originaltolkning och runtext

[· urmi × auk × hulmuiþr × auk × hulmfastar × litu : raisa : stain : aftiʀ × burut : faþur : sin : kuþan ·]

[· urmi × auk × hulmuiþr × auk × hulmfastar × litu : raisa : stain : aftiʀ × burut : faþur : sin : kuþan ·]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Den runsten, som Rheqelius 1635 reste " åbredden eller stranden"(ovisst på vilken sida av ån) sedan han påträffat den " i gwanströmmen" , är sedan länge försvunnen.Platsen bör vara denmarkerade,där nu en gångbro går över denna men tillelektricitetsverket från 1912, som enligt nedanståendetidningsart ikel är byggt på platsen för Norrtälje f.d. övre (ochäldre) kvarn. Ån är kanaliserad,till större delen med stensattastränder, och dämd ca 1,5 m på platsen. Samma sten kan avses irannsakningarna, då den lokaliseras till prästgården (= dennuvarande ca 300 m uppströms och omedelbart S om ån ??) och denlåg delvis enligt Bartil i en ej lägesbestämd källarmur. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrtälje socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ådal. F.d. kvarnplats nu kraftverk i stadsbebyggelse

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrtälje socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.758605
Longitud: 18.700695
Lämnings-ID: L2016:7588
Riksantikvarieämbetets ID: Norrtälje 28:1
Sveriges runinskrifter: U530 (Upplands runinskrifter)
Plats: Norrtälje
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Vidbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Brodds sten
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Norrtälje
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:7588