Runsten Böksta sten, U855, L1944:5326, Balingsta 1:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten Böksta sten, U855, L1944:5326
Foto av Runsten Böksta sten, U855, L1944:5326
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ingi-... och Jógerðr, de lät resa denna sten till minne av Eistr, deras son; Ernfastr och hans bröder uppfostrade till minne av sin bror.

Visa originaltolkning och runtext

· inki-… [a]uk : iuker [:] þau : litu : raisa · stain : þina : a[t] · ais[t ·] sun · sin : ernfastr · auk · þaiʀ · (b)ryþr · raist[u] · at · bru… …

· inki-… [a]uk : iuker [:] þau : litu : raisa · stain : þina : a[t] · ais[t ·] sun · sin : ernfastr · auk · þaiʀ · (b)ryþr · raist[u] · at · bru… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,60 m hög, 2,20 m bred vid basen, (N 40cg V-S 40cg Ö) 0,40 m tjock. Ristningsytan mot SV. Runhöjd 11 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Inge- ... och Jogärd de läto resa denna sten efter Est, sin son, Ärnfast och bröderna reste (den) efter sin broder."

Lagad och tätad i sprickor 1974.
Uppmålad 1975.
Skyltad 1978.
Uppmålad 2002.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg moränförhöjning i lermark. Impediment mellan väg och åker.

8 m NÖ om landsvägen Balingsta-Vik (NV-SÖ). Omedelbart intill och Ö om byväg. 1 m S 40cg V om vägkant (NNÖ-SSV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.769103
Longitud: 17.412025
Lämnings-ID: L1944:5326
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 1:1
Sveriges runinskrifter: U855 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Böksta sten
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5326