Runsten Björnflisan, Öl25, L1958:3469, Gårdby 74:1 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runsten Björnflisan, Öl25, L1958:3469
Foto av Runsten Björnflisan, Öl25, L1958:3469
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jorund(?)/Jorulv(?) reste stenen efter … sin broder.

Visa originaltolkning och runtext

[ioruik]r × riti × stain × efti × -r---… …oþur × sin

[ioruik]r × riti × stain × efti × -r---… …oþur × sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av ljusröd kalksten, 1,2 m hög, 0,8 m bred och 0,2 m tjock. Mot VSV är runraden, som är mycket vittrad. Denna är placerad lodrät mitt i stenen och bär spår av röd imålning. Runstenen är inhägnad av ett ståltrådsstaket, kvadratiskt 4 m i sida (NÖ-SV). Enligt Ölands runinskrifter är inskriften inhuggen i två parallella rader. Den ena (stenens mitt) läses nedifrån och upp, och den andra uppifrån och ned, bägge från vänster till höger. Runornas höjd är ca 12-13 cm. Inskriften lyder:"Jörund uppreste stenen efter sin broder...". Runstenen befinner sig på sin ursprungliga plats, men har varit kullfallen. Stenen restes 1944 och blev inhägnad 1949. Uppmålad 1991.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gårdby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack alvarmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gårdby socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.594113
Longitud: 16.57088
Lämnings-ID: L1958:3469
Riksantikvarieämbetets ID: Gårdby 74:1
Sveriges runinskrifter: Öl25 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Björnflisan
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Gårdby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:3469