Runsten Bjärbystenen, Öl36, L1956:1898, Runsten 27:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Bjärbystenen, Öl36, L1956:1898
Foto av Runsten Bjärbystenen, Öl36, L1956:1898
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Herfríðr/Herfreðr och Viðbjǫrn lät resa denna sten till minne av Fastulfr, deras far. Siglaug hade (den) uppfostrat till minne av sin man. Han är begravd i kyrkan.

Visa originaltolkning och runtext

× (h)[e]rfri[þ- …-] × uiþbiurn × litu × raisa × stain × þina × at × fastulf × faþur sin ×× siklaug × lit × raisa aftiʀ : bunta × sin × han × iaʀ × krafin × i × kirikiu ×

× (h)[e]rfri[þ- …-] × uiþbiurn × litu × raisa × stain × þina × at × fastulf × faþur sin ×× siklaug × lit × raisa aftiʀ : bunta × sin × han × iaʀ × krafin × i × kirikiu ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 1,85 m hög, 1,45 m bred, 0,15 m djup. Ornerad med kors omskrivet av dubbellagd drakslinga. Runhöjd 10-11 cm. Distinkt huggning. Rhegelius anger:"Lägh till broo, restes opp 1634". Ristningsytan var 1941 vänd mot ÖSÖ men vändes år 1943 mot VNV och vägen. Enligt Ölands runinskrifter är inskriften tydlig och lyder:"Härfrid och Vidbjörn lät resa sten efter Fastulf, sin fader. Siglaug lät resa efter sin make. Han är begraven i kyrkan." Uppmålad 1974 och 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runsten socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Strandvallsslänt (Ö landborgen). Betesmark intill landsväg.

5 m SÖ om landsvägen, 4,5 m SSV om ägogräns.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Runsten socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.710912
Longitud: 16.705343
Lämnings-ID: L1956:1898
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 27:1
Sveriges runinskrifter: Öl36 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Bjärbystenen
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:1898