Runsten Bergastenen, M3, L1935:2296, Njurunda 173:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten Bergastenen, M3, L1935:2296
Foto av Runsten Bergastenen, M3, L1935:2296
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Alþrúðr och Sigreifr reste denna sten till minne av <kiskik>, deras far, och till minne av Dís, deras mor.

Visa originaltolkning och runtext

alrþuþr ak sihrtifr| |ritu stin þina| |abtiʀ miskik faþur sin ak abtiʀ tisui muþur sina

alrþuþr ak sihrtifr| |ritu stin þina| |abtiʀ miskik faþur sin ak abtiʀ tisui muþur sina

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av grovkornig, ljus granit 1,7 m h, 0,95 m br (VNV-ÖSÖ) och nedtill 0,35 m tj. Stenen lutar svagt åt SSV. Runinristningen är gjord på den åt SSV vända sidan. Runorna är 10 cm h och ca 0,5 cm dj. Texten lyder på ursvenska: "Altrud och Sigrev reste denna sten efter Gisking, fader sin, och efter Dis, moder sin" (Hellbom, 1979).
Runstenen är delvis lavbeväxt. Den omges av ett fundament, 2x1,5 m, av stödstenar, 0,1-0,5 m st, belägna i markytan mest utbredda åt SSV.
Intill och V om stenen finns en försänkning, 7 m br och 0,5 m dj, med huvudriktning N-S, vilken kan vara spår av tidigare odling.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Njurunda socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av moränrygg (Ö-V), med fläckvis berg i dagen. Åt S är djup sedimentdal. Hagmark, delvis betad och delvis förbuskad. Åker i N och S.

1 m SV om åkerkant. 20 m V om ägovägskrök. 43 m 340 NV om NV hörnet av lada.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Njurunda socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.270803
Longitud: 17.410776
Lämnings-ID: L1935:2296
Riksantikvarieämbetets ID: Njurunda 173:1
Sveriges runinskrifter: M3 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Bergastenen
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Njurunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:2296