Runsten Bergaholmsstenen, Sö302, L2012:390, Salem 531 i Salem, Stockholm
Foto av Runsten Bergaholmsstenen, Sö302, L2012:390
Foto av Runsten Bergaholmsstenen, Sö302, L2012:390
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Östen lät resa stenen efter Torgärd, sin syster, Hallbjörn efter sin moder.

Visa originaltolkning och runtext

a:ustain · lit · raisa · stain · at · þurkirþi · sistur · sina · hilbiarn at · moþur · sina

a:ustain · lit · raisa · stain · at · þurkirþi · sistur · sina · hilbiarn at · moþur · sina

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Sö 302), 1,7 m h, 1 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m tj. Runorna är ca 10-12 cm h och 0,5 cm dj. Ristningen vetter mot SSÖ. Texten tolkas: "Östen lät resa stenen efter Torgärd, sin syster, Hallbjörn, efter sin moder". Belägen i SV kanten av RAÄ-nr Salem 224:1.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Salem socken i Salems kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 10 m N om Ö-V löpande väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Salem socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.232635
Longitud: 17.705559
Lämnings-ID: L2012:390
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 531
Sveriges runinskrifter: Sö302 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Bergaholmsstenen
Län: Stockholm
Kommun: Salem
Socken: Salem
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:390