Runsten Arkils tingstad, U226, L2014:2301, Vallentuna 225:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten Arkils tingstad, U226, L2014:2301
Foto av Runsten Arkils tingstad, U226, L2014:2301
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

De reste stenar och staven gjorde också den höga till hederstecken. Även Gyrid älskade maken. Därför i tårar skall talas om honom. Gunnar högg stenen.

Visa originaltolkning och runtext

ristu · stina · uk · staf · uan · uk · in · mikla · at · iartiknum uk kuriþi · kas at · uiri · þu mon i krati · kiatit lata kunar ik stin

ristu · stina · uk · staf · uan · uk · in · mikla · at · iartiknum uk kuriþi · kas at · uiri · þu mon i krati · kiatit lata kunar ik stin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,7 m h, 1,2 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m tj. På den åt SSÖ vända sidan består inskriften av en runslinga, 7-9 cm br, med 5 mm br och 2 mm dj linjer. Runhöjd 7 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i S-sluttande moränmark. Hagmark, nu grönområde.

Områdets V gräns i tomtgräns, N gränsen i S kanten av väg. Skäres av gångväg (NNÖ-SSV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Utgör ett monument tillsammans med U 225.

Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.515846
Longitud: 18.053074
Lämnings-ID: L2014:2301
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 225:1
Sveriges runinskrifter: U226 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bällsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Utgör ett monument tillsammans med U 225.
Eventuellt namn: Arkils tingstad
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2301