Runsten Anundshögsstenen, Vs13, L2002:82, Västerås 431:4 i Västerås, Västmanland
Foto av Runsten Anundshögsstenen, Vs13, L2002:82
Foto av Runsten Anundshögsstenen, Vs13, L2002:82
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.

Visa originaltolkning och runtext

× fulkuiþr × raisti × staina × þasi × ala × at × sun ×× sin × hiþin × bruþur × anutaʀ × uraiþr hik × runaʀ

× fulkuiþr × raisti × staina × þasi × ala × at × sun ×× sin × hiþin × bruþur × anutaʀ × uraiþr hik × runaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 3,2 m hög, 1,3 m bred (NÖ-SV) vid basen (avsmalnande uppåt) och intill 0,8 m tjock. Ristningen vetter mot SÖ och är uppmålad med röd färg. Runhöjd 8-14 cm. Enligt Västmanlands runinskrifter lyder inskriften:"Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna."

Uppmålad 1966.
Uppmålad 1997.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerås socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tämligen plant moränområde vid Ö foten av rullstensås (N-S). Hagmark.

Intill och NÖ om gångväg (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerås socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.629931
Longitud: 16.64629
Lämnings-ID: L2002:82
Riksantikvarieämbetets ID: Västerås 431:4
Sveriges runinskrifter: Vs13 (Västmanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Anundshögsstenen
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:82