Runsten Altunastenen, U1161, L1944:3969, Altuna 42:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten Altunastenen, U1161, L1944:3969
Foto av Runsten Altunastenen, U1161, L1944:3969
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Véfastr, Folkaðr, Guðvarr(?) lät resa stenen till minne av sin far Holmfastr, (och till minne av) Arnfastr. §B Både far och son brändes, och Balli (och) Freysteinn, av Hlífsteinn\´ s följe, snidade."

Visa originaltolkning och runtext

§A uifasþtr + fulkahþr + kuþar + litu + resa + sþten + ʀþti + sen + faþur + ulfasþ + arfast §B beþi + feþrkag + burnu + e(n) …(ʀ) + bali + fresþen + liþ + lifsþen… …

§A uifasþtr + fulkahþr + kuþar + litu + resa + sþten + ʀþti + sen + faþur + ulfasþ + arfast §B beþi + feþrkag + burnu + e(n) …(ʀ) + bali + fresþen + liþ + lifsþen… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,95 m hög, 0,6 m bred (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,2-0,3 m tjock. Rektangulär genomskäring. Runhöjd 5,5-7 cm. Ristning på tre sidor vettande mot S, V och Ö. Stenen har förut varit inmurad i det Creutz-Cronhielmska gravkoret ca 120 m NNÖ om den nuvarande platsen (raä nr 179).

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vifast, Folkad, kuÞar läto resa stenen efter sin fader Holmfast (och efter sin broder) Arnfast. Far och son blevo båda innebrända. Och Balle och Frösten, Livstens följeslagare, (ristade)."

Uppmålad 1984.
Skyltad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Altuna socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kammen av moränrygg (NV-SÖ). Kyrkotomt.

6-7 m n 12cg V om NV hörnet av kyrktorn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Intressant bildframställning med bl.a. Tors fiskafänge.

Vill du se flera runstenar i Altuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.819447
Longitud: 16.931553
Lämnings-ID: L1944:3969
Riksantikvarieämbetets ID: Altuna 42:1
Sveriges runinskrifter: U1161 (Upplands runinskrifter)
Plats: Altuna kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Intressant bildframställning med bl.a. Tors fiskafänge.
Eventuellt namn: Altunastenen
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Altuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3969