Runsten Äggelundastenen, U84, L2017:9371, Järfälla 28:1 i Järfälla, Stockholm
Foto av Runsten Äggelundastenen, U84, L2017:9371
Foto av Runsten Äggelundastenen, U84, L2017:9371
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ásgautr lät resa stenen … husbonde …

Visa originaltolkning

× -(s)kautr × lit × rai[sa × stai- -]… buenta -…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av 1,1 m hög, 0,4-0,7 m bred (Ö-V) och0,3-0,35 m tjock. Grå granit. Runhöjd 5-7 cm. Överförd till L2021:3600.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) Moränplatå och 2-4) Krön av mindre moränrygg (N-S) i S kantenav tidigare odlad dal. Hagmark

1) 9 m N om väg (Ö-V) och 10 m V om brukningsväg (N-S) ochtrubbigt tomthörn (staket)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.405265
Longitud: 17.860105
Lämnings-ID: L2017:9371
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 28:1
Sveriges runinskrifter: U84 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Överförd till annan lämning
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Äggelundastenen
Län: Stockholm
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9371