Runristning U960, L1941:3363, Vaksala 117:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runristning U960, L1941:3363
Foto av Runristning U960, L1941:3363
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hákon och Ástríðr gjorde … en duktig son. Han kallades Eiríkr. Herre Gud...

Visa originaltolkning och runtext

+ hakuno ⁑ auk ⁑ ostriþr ⁑ kirþu … ⁑ sun ⁑ snialan ⁑ saʀ × hit ×× iriks × kuþ × tr… …

+ hakuno ⁑ auk ⁑ ostriþr ⁑ kirþu … ⁑ sun ⁑ snialan ⁑ saʀ × hit ×× iriks × kuþ × tr… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, nedre delen av, granit, 1,08 m h, 0,85 m br (NV-SÖ) och 0,25 m tj. Fragmentet hör samman med U960 (a). Rester av två kopplade runslingor intill 8 cm br. Fragmentet hittades som tramphäll i den medeltida portalen i korets nordvägg. Nu har stenen placerats 1 m N om kyrkans norra kormur och 2,50 m V om korets NÖ hörn. 0,70 m över marken. Ristningsytan vändes mot N.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Nr 1: Inmurat i kyrkans N kormur, 6 m V om korets NÖ hörn, 4 m ovan markytan.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.876033
Longitud: 17.686689
Lämnings-ID: L1941:3363
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 117:2
Sveriges runinskrifter: U960 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3363