Runristning U509, L2017:9265, Kårsta 70:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runristning U509, L2017:9265
Foto av Runristning U509, L2017:9265
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Algautr lät hugga stenen till minne av Þorgeirr, hans fader, och Ketill, hans bror."

Visa originaltolkning och runtext

alkautr × lit stain ' hakua iftiʀ þurk(a)rʀ faþurʀ sin × auk| |kitil × bruþurʀ sin

alkautr × lit stain ' hakua iftiʀ þurk(a)rʀ faþurʀ sin × auk| |kitil × bruþurʀ sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning på stenblock, granit ca 2,5 m l (NÖ-SV) 2 m br och 1,3m h. Runorna vetter mot SV på den mot åkern (SV)sluttande sidan ien drakslinga, ca 1x1 m. Runhöjd 7-9 cm. Genom stenblocket går enspricka i N-S riktning. Ristningen är tydlig men syns svagt pgalavväxt. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i mot dalgång SV sluttande moränmark. Impediment

1 m NÖ om åkerkant (NV-SÖ) och 4 m S om väg

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.658367
Longitud: 18.345627
Lämnings-ID: L2017:9265
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 70:1
Sveriges runinskrifter: U509 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9265