Runristning Ög100, L2011:7100, Ringarum 439:1 i Valdemarsvik, Östergötland
Foto av Runristning Ög100, L2011:7100
Foto av Runristning Ög100, L2011:7100
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sveinn och Sveinaldr uppfostrade … far …

Visa originaltolkning och runtext

suain nuk suainal[tr · ra]istu … … … …l faþur …

suain nuk suainal[tr · ra]istu … … … …l faþur …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för runsten raä 28. Platsen finns markerad på storskifteskarta från 1769: "Liten platt backe uti kärret, hwarpå står entunn hall, Ringsten kallad, hwarpå några Runor ännu äro synbare". Enligt andra uppteckningar skall stenen ha stått på Kapellbacken, vilket dock är mindre troligt. Fyndplatsen är överförd från boken "Bondebygd och bruksbygd". Stenens plats är belägen intill äldre stenläggning, se raä 441.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ringarum socken i Valdemarsviks kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Ringarum socken eller Valdemarsvik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.331812
Longitud: 16.461521
Lämnings-ID: L2011:7100
Riksantikvarieämbetets ID: Ringarum 439:1
Sveriges runinskrifter: Ög100 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Valdemarsvik
Socken: Ringarum
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:7100