Runristning Ladbrostenen, U114, L2017:4956, Ed 45:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runristning Ladbrostenen, U114, L2017:4956
Foto av Runristning Ladbrostenen, U114, L2017:4956
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Ingríðr lät göra gångvägen och hugga stenen till minne av Ingimarr, hennes husbonde, och till minne av Danr, och till minne av Banki/Baggi(?), hennes söner. §B De bodde i Runbýr och ägde godset. Må Kristus hjälpa deras själar. Det kommer att (stå) till minne av männen medan människan lever."

Visa originaltolkning och runtext

§A ikriþ ' l[i]t · laþbo · kiara ' auk · stain · haku[a eftir] ikim[a]r (b)(o)[ta s]in · auk · eftar · tan · auk · eftir · baka · suni · sina §B ' þaiʀ byku ' i rynby ' auk ' bo atu ' [kr]istr · ialbi ' s(a)(l)(u) · þai[r- ·] (þ)it skal ' at minum · mana ' miþan · min li[fa]

§A ikriþ ' l[i]t · laþbo · kiara ' auk · stain · haku[a eftir] ikim[a]r (b)(o)[ta s]in · auk · eftar · tan · auk · eftir · baka · suni · sina §B ' þaiʀ byku ' i rynby ' auk ' bo atu ' [kr]istr · ialbi ' s(a)(l)(u) · þai[r- ·] (þ)it skal ' at minum · mana ' miþan · min li[fa]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Block med runristningar, ca 2,3 m lång (SSV-NNÖ) 1,5 m bred och 1,9 m hög. Den ena runristningen på blockets Ö sida, är 1,7 m bred (N-S)och 1,3 m hög. Ristingsytan vetter åt Ö. Runhöjden 6-7 cm. I N änden vittrad och lagad. Den andra runristningen, på blockets VSVsida, är 1,2 m bred (NV-SÖ) och 1,1 m hög. Ristningsytan, som lutar ca 40cg, vetter åt SV. Runhöjden 6-7 cm. I nedre vänstra delen vittrad och lagad med cement.

Anm: I samband med utbyggnad av spårområdet vid Upplands Väsby station utfördes år 1967 (68?) en kontrollundersökning framför rundblocket. Detta för att söka klargöra betydelsen av det i inskriften ingående uttrycket"lapbru". Då ett avloppschakt dragits omedelbart nedanför blocket gav dock undersökningen ingen hjälp för tolkningen av uttrycket. /Platsledare B. Ambrosiani

Enligt Upplands runinskrifter befinner sig inskriftens början på stenblockets Ö sida, medan slutet är på den SV sidan. Inskrifterna är frånvända, så att de inte kan ses på en gång. Hela inskriften lyder:"Ingrid lät göra ladbron och hugga stenen efter Ingemar, sin man, och efter Dan och efter Banke, sina söner.
De bodde i Runby och ägde där gård. Krist hjälpe deras själ. Detta skall vara till minne av männen, så länge människor leva."

Uppmålad 1986.
Uppmålad 1995.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt Ö sluttande moränmark, nedanför moränhöjd i SV och invid moränslätt och smal dalgång i V, tidigare vattenled.

12 m VSV om vägkrök och vägskäl. (sämre körväg) och ca 25 m V om Väsbyån (sockengräns).

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.524872
Longitud: 17.900313
Lämnings-ID: L2017:4956
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 45:1
Sveriges runinskrifter: U114 (Upplands runinskrifter)
Plats: Runby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Ladbrostenen
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4956