Runristning i gravkontext Sm145, L1956:8491, Ukna 135:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Runristning i gravkontext Sm145, L1956:8491
Foto av Runristning i gravkontext Sm145, L1956:8491
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hic iacet Turgillus / Här ligger Tyrgil, son till Gudmund Gås. Gå inte härifrån, stanna och se/se härpå och läs era böner för herr Tyrgils själ. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine] / Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad vare du bland kvinnor och välsingnad din livsfrukt. Amen. I dina händer Herre(?).

Visa originaltolkning och runtext

{HIC : IACET : TURGILLUS} : hærræ : guɴmuɴdæ : sun : gas : gak : ei : fra : stat : o^k : sia : o^k : læsin : iðræʀ : bøniʀ : firi : þyrhilsær : siæl : a:ve : ma:ria : graccia : ple:na : do:mi:nus : te:kum : benedikta : tu in mulieribus : æð benediktus : fruktus væɴtris : tui : amn : in manus tuas : d

{HIC : IACET : TURGILLUS} : hærræ : guɴmuɴdæ : sun : gas : gak : ei : fra : stat : o^k : sia : o^k : læsin : iðræʀ : bøniʀ : firi : þyrhilsær : siæl : a:ve : ma:ria : graccia : ple:na : do:mi:nus : te:kum : benedikta : tu in mulieribus : æð benediktus : fruktus væɴtris : tui : amn : in manus tuas : d

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravsten, medeltida 1,7 m lång, 0,8 m bred i S änden och 0,6 m bred i N änden. Gravstenen har runinskription. Enligt Smålands runinskrifter är runorna ca 7 cm höga. Inskriften, som står inom ramlinjer, består till en mindre del av majuskler, vid övre kortändan, för övrigt av runor. Vid början och slutet av majuskelraden är ett kors inristat. Inskriften ska läsas från övre kortsidan med majuskeltexten, högra långsidan, vänstra långsidan och slutligen nedre kortsidan. Inskriften lyder:"Hic iacet Turgillus, son till Herr Gudmund Gås. Gå ej härifrån, stanna och se (el. se härpå) och läsen edra böner för Tyrgils' själ: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D(omine)."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Ukna socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Ukna kyrkas vapenhus.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Ukna socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.079394
Longitud: 16.351119
Lämnings-ID: L1956:8491
Riksantikvarieämbetets ID: Ukna 135:1
Sveriges runinskrifter: Sm145 (Smålands runinskrifter)
Plats: Ukna ödekyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Sten
Runristare:
Runtyp: ʀ återger stungen r-runa och y återger yr-runan stungna runor
Runtypkategori: stil
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Medeltid
Datering: Slutet av 1200-talet – början av 1300-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Ukna
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:8491