Runristning G41, L1975:970, Vamlingbo 124:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G41, L1975:970
Foto av Runristning G41, L1975:970
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… göra stenen (el. stenarna?) …

Visa originaltolkning och runtext

… -(a)rua satain -…

… -(a)rua satain -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hembygdsmuseum bestående av boningshus, ladugård, smedja och tröskhus. Förklarades som byggnadsminne. 16 m Ö 15cg N om ägogrän s, 23 m N 15cg Ö om SV hörnet på ladugård, 24 m VSV om ägogräns ä r. 2) Svärdsslipningssten, sandsten 0,7x0,25x0,15 m. På stenen är 4 sliprännor, fördelade på tre av stenens fyra sidor, 0,7 m l, 5 -6 cm br och 2-5 cm dj. Ligger på toppen av stenmur. Stenen har t idigare legat invid en brya, N om Petsarve, raä 154. Meddelat av ortsbo. 1 m Ö 30cg N om nr 2 är 3) Svärdslipningssten, sandsten, 0,6x0,5 m och 0,15 m tj. På stenen är 3 fragmentariska sliprännor , 0,55-0,6 m , 7-8 cm br och 2-4 cm dj. Står lutad mot stenmur. T roligen är fynplatsen lika med raä 44:2. 8 m Ö 30cg N om nr 3 och 14 m VSV om ägogräns är 4) Gravklot, granit, 0,35x0,2 m. Ligger på toppen av stenmur. Utefter mur på gårdsplanen är uppställda. 5 -9) Väghållningsstenar, sandsten och kalksten. Samtliga stenar är ifrån Vamlingbo sn. På boningshusets bottenvåning finns 10) Ruin skrift, runstensfragment, sandsten ca 15x10 cm och 7 cm tj. Fyndp latsen. På boningshusets övervåning förvaras 11) Runinskrift, spi söverstycke, sandsten. Inskriften är sentida och inristad tidigas t 1968 då spisöverstycket tillverkades. I en mindre monter på bot tenvåningen i boningshuset förvaras 12) Lösfynd, stridsyxa (halv) 10 cm l, 4 cm br och 3 cm tj slipad. 13) Lösfynd, ringspänne, br ons 5-6 cm i diam. Välbevarad. 14) Lösfynd, hängsmycke, silver me d ögla, 2 cm i diam. Genombruten ornering. 15) Lösfynd, silvermyn t, arabiskt 2 cm i diam. 16) Lösfynd, nyckel, brons, 8-9 cm l. Se bild i boken. Nr 12-16:s fyndplatser är okända.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vamlingbo socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I Bottarve hembygdsgård, Vamlingbo sn.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Vamlingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.99193
Longitud: 18.246965
Lämnings-ID: L1975:970
Riksantikvarieämbetets ID: Vamlingbo 124:1
Sveriges runinskrifter: G41 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Viges
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering: 1000–1150
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Vamlingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:970