Runristning G337, L1977:530, Fårö 40:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G337, L1977:530
Foto av Runristning G337, L1977:530
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gud förlåte oss våra synder, så sade Petar murarmästare.

Visa originaltolkning

⁓ guþ : firi:lati us : orar : sitir : su sedi : pet-r : mura:maisþiri :

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i sten (G 337) i tre delar. De tre delarna har påträffats vid tre olika tillfällen vid Langhammers gård, för fyndplats se Fårö 385. Den mellersta tredje delen påträffades först 1981.

Beskrivning från revideringsinventeringen av övre och undre delen 1977:
1) Runristning, 0,35 m l, 0,07-0,08 m h. Över och under runorna är en inhuggen linje. Runorna är ristade i kortsidan av ett block, 0,58 x 0,55 m och 0,13-0,2 m tj. Den del där ristningen är tycks avplanad och blocket i sin helhet tycks utgöra basen av en häll. Se skiss i boken.

Överförd från Fårö 40:2
2) Runristning, 0,45 m l och 0,07-0,08 m h. Över och under runorna är en inhuggen linje. Ristningen är i den rundade kortsidan av ett fragment av ett tillhugget och avplanat block, 0,4 x 0,3 m och 0,13-0,15 m tj. Se skiss i boken.

Enligt Thorgunn Snaedal (se Gotlands runisnskrifter 3, Fårö sn, G 337, s 17) är stenen sannolikt från 1400-talet och kan ha ingått i en medeltida byggnad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Fårö socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Fårö kyrka
I kyrkans vapenhus, fastgjuten i en betongsockel strax till vänster om ingången.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Fårö socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.915774
Longitud: 19.133054
Lämnings-ID: L1977:530
Riksantikvarieämbetets ID: Fårö 40:1
Sveriges runinskrifter: G337 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Langhammars
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Medeltid
Datering: 1400-talet (möjligen yngre)
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Fårö
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:530