Runristning G334, L1977:439, Fårö 40:3 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning G334, L1977:439
Foto av Runristning G334, L1977:439
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gud vare nådig mot Lafrans själ och Nikulas, hans brorson, lät göra mig. Botulv som byggde(?) kyrkan, han gjorde mig. Jesus Kristus vare nådig mot alla (kristna själar, som här vilar. Amen).

Visa originaltolkning och runtext

+ kuþ [: na]þ[i : lafran]z[ar : si]a[l ok : nikul]a[s : hans : b]ro[þ]urs[unr : lit : mik] : kira : botu[lfr : sum : kirkiu : burti : h]an : kirþi : mik : gesus : kristus : naþi : alum [kristnum : sialum : sum : hiar : huilas : amen]

+ kuþ [: na]þ[i : lafran]z[ar : si]a[l ok : nikul]a[s : hans : b]ro[þ]urs[unr : lit : mik] : kira : botu[lfr : sum : kirkiu : burti : h]an : kirþi : mik : gesus : kristus : naþi : alum [kristnum : sialum : sum : hiar : huilas : amen]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristning, 0,35 m l, 0,07-0,08 m h. Över och under runorna är en inhuggen linje. Runorna är ristade i kortsidan av ett block , 0,58x0,55 m och 0,13-0,2 m tj. Den del där ristningen är tycks avplanad och blocket i sin helhet tycks utgöra basen av en häll. Se skiss i boken. 2) Runristning, 0,45 m l och 0,07-0,08 m h. Öve r och under runorna är en inhuggen linje. Ristningen är i den run dade kortsidan av ett fragment av ett tillhugget och avplanat blo ck, 0,4x0,3 m och 0,13-0,15 m tj. Se skiss i boken. Uppsatt på bå rhusets Ö kortsida är 3) Runristad gravhäll. Svag ristning löpand e runt kanten av en häll, 1,9x0,9 m och 0,18 m tj. Ena hörnet avs laget. Bredvid denna häll sitter en enl uppgift medeltida gravhäl l 1,4x0,8 m, 0,12 tj och med 3 hörn avhuggna. I centrum av höllen är inhugget en figur: Se skiss i boken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Fårö socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans vapenhus samt vid bårhuset (nr 3).

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Fårö socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.916216
Longitud: 19.13286
Lämnings-ID: L1977:439
Riksantikvarieämbetets ID: Fårö 40:3
Sveriges runinskrifter: G334 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Fårö
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:439