Runhäll Vedahällen, U209, L2017:1281, Angarn 84:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runhäll Vedahällen, U209, L2017:1281
Foto av Runhäll Vedahällen, U209, L2017:1281
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorsteinn gjorde (stenen) till minne av Erinmundr, hans son, och köpte denna egendom och tjänade (rikedom) i öster i Garðar (Ryssland)."

Visa originaltolkning och runtext

þurtsain × kiarþi| |if×tiʀ irinmunt × sun sin auk| |kaubti þinsa bu × auk × aflaþi × austr i karþum

þurtsain × kiarþi| |if×tiʀ irinmunt × sun sin auk| |kaubti þinsa bu × auk × aflaþi × austr i karþum

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll (tidigare nr 83) i S delen, inom ett 1,8x0,9 m stort område på plan ca 45 grader mot S sluttande granithäll. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter mot S.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten gjorde (minnesvården) efter Ärnmund, sin son, och köpte denna gård och förvärvade (rikedom) öster ut i Gårdarike."

Uppmålad 1974.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Två moränryggar med berg i dagen och svacka där imellan. Skogsmarkoch hagmark.

S begränsningen i väg och Ö begränsningen är 15 m NV om NV hörnet på hus.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.514028
Longitud: 18.158814
Lämnings-ID: L2017:1281
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 84:2
Sveriges runinskrifter: U209 (Upplands runinskrifter)
Plats: Veda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Torsten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Vedahällen
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1281