Runhäll UFv1986;84, L2016:5144, Lidingö 23:2 i Lidingö, Stockholm
Foto av Runhäll UFv1986;84, L2016:5144
Foto av Runhäll UFv1986;84, L2016:5144
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ásmundr ristade runorna till minne av Steinn, sin fars far, och far till Sibbi och Geirbjörn och Ulfr. Här (står) ett stort landmärke till minne av en god man.

Visa originaltolkning och runtext

asmu-tr … ris-- · runaʀ · eftiʀ × stein · faþurs·faþur · sin · auk · faþur · siba · ok × geiʀbiarnaʀ × aok … ulfs · eaʀ · merki · mikit · at · man · koþan ×

asmu-tr … ris-- · runaʀ · eftiʀ × stein · faþurs·faþur · sin · auk · faþur · siba · ok × geiʀbiarnaʀ × aok … ulfs · eaʀ · merki · mikit · at · man · koþan ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält 110x85 m (N-S) bestående av c:a 55 fornlämningar.Dessautgöres av 9 högar, 36 runda stensättningar, 1 närmast kvadratiskstensättning, 3 rektangulära stensättningar och 1 treudd. Högarnaär 6-9 m diam (6 är 6-7 m och 3 är 8-9 m) och 0,6-1,2 m h. I ytanenstaka stenar 0,2-0,3 m st. Ett par har kantkedja 0,3 m h av0,3-0,5 m l stenar. Tre har delvis kantränna 0,5-1 m br och0,1-0,2 m dj. De runda stensättningarna är 3-9 m diam (11 är 3-4m, 20 är 5-6 m, 4 är 7-8 m, 1 är 9 m) och 0,2-0,5 m h.Övertorvade med i ytan enstaka stenar 0,2-0,3 m st. Ett par harkantkedjor 0,2 m h av 0,3-0,4 m l stenar. Den kvadratiskastensättningen är 5x5 (NÖ-SV) och 0,3 m h. Övertorvad. Kantkedja0,3 m h av 0,3-0,5 m l stenar. De rektangulära stensättningarnaär 5x4, 7x3 och 12x5 m (N-S till 90-290gon) och 0,2-0,8 m h.Övertorvade med i ytan enstaka stenar 0,2-0,5 m st. Ett par hardelvis kantkedjor 0,2-0,7 m h av 0,3-0,9 m l stenar. Den störstahar klumpformig hörnsten i NÖ, 1 m h, 1,3 m br och 0,8 m tj. Ett Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Lidingö socken i Lidingö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön samt NÖ-Ö-S-slänt av moränhöjd med berg i dagen. Hagmark(numera vårdområde)

Se skiss bak i boken

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Lidingö socken eller Lidingö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.373928
Longitud: 18.161889
Lämnings-ID: L2016:5144
Riksantikvarieämbetets ID: Lidingö 23:2
Sveriges runinskrifter: UFv1986;84 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Lidingö
Socken: Lidingö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5144