Runhäll U80, L2012:489, Stockholm 1196 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runhäll U80, L2012:489
Foto av Runhäll U80, L2012:489
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Andvéttr och Gerðarr lät hugga dessa runor till minne av Sveinn, sin fader, och Ketilvé till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

× antuetr × auk + kerþar + litu × rista × runar × þisa × iftiʀ × suain × faþur sin × auk × katilui × iftiʀ × buanta sin +

× antuetr × auk + kerþar + litu × rista × runar × þisa × iftiʀ × suain × faþur sin × auk × katilui × iftiʀ × buanta sin +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runhäll (U 80), 3x1,5 m st (NÖ-SV), runslingan 7,5-9 cm br. Inskrift: "Andvätt och Gärdar lät rista dessa dessa runor efter Sven, sin fader, och Kättilvi efter sin make".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttande häll i moränbunden bergrygg (SÖ-NV) beväxt med barrträd och lövträd. Skogsmark

Ca. 10 m SÖ om U 81.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.37173
Longitud: 17.9199
Lämnings-ID: L2012:489
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1196
Sveriges runinskrifter: U80 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:489