Runhäll U598, L1943:8950, Hökhuvud 5:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runhäll U598, L1943:8950
Foto av Runhäll U598, L1943:8950
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Rǫskviðr lät hugga stenen ... Gummi lät resa stenen till minne av deras bror Ingibjörn. Auðmundr(?) ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

raskuiþr × lit ' akua sta(i)(n) -- kum[i] litu × risa ' stain ' aftiʀ ' broþur ' sin × inkibiarn [o](þ)munt ' risti ' runaʀ

raskuiþr × lit ' akua sta(i)(n) -- kum[i] litu × risa ' stain ' aftiʀ ' broþur ' sin × inkibiarn [o](þ)munt ' risti ' runaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i berghäll. Ristningen är 1,35 m h och 1,35 m br(NV-SÖ). Rödskiftande granit. Den vetter mot SV och är tydligtsynlig från stora landsvägen. Förutom runslingan, som har formenav en orm eller en drake med huvudet i nedre SÖ kanten, finns tvådjur och ett kors inristat i den övre halvan av ristningen ochomslutna av runslingar. Runornas höjd är 0,06-0,1 m. I hällenlöper 3 längsgående vittringssprickor. Sprickorna är lagade medbruk. Benämnes "Skrivarberget" (jämför Peringskiöld). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Hökhuvud socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttning av bergsrygg, med flack sedimentdal i SV.Vägkant.

8 m N om vägdelning. 2 m NÖ om körväg.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Hökhuvud socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.229872
Longitud: 18.186538
Lämnings-ID: L1943:8950
Riksantikvarieämbetets ID: Hökhuvud 5:1
Sveriges runinskrifter: U598 (Upplands runinskrifter)
Plats: Borggårde
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Röd granit
Runristare: Ödmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Hökhuvud
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8950