Runhäll U58, L2013:1260, Bromma 13:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runhäll U58, L2013:1260
Foto av Runhäll U58, L2013:1260
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigviðr och Sigreifr lät hugga denna sten till minne av Sinarr, deras fader."

Visa originaltolkning och runtext

× sihuiþr × auk × sihrai-r × li-u × ris(t)(a) × stain × þi-(s)a eftʀ × sinar × faþur × sin ×

× sihuiþr × auk × sihrai-r × li-u × ris(t)(a) × stain × þi-(s)a eftʀ × sinar × faþur × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristning i fast häll. Runslingans bredd ca 7,5 cm.Slingovalen ca 1,30 m br på mitten, 1,85 m l. Ristningsyta 1,87 mh och 1,16 m br.Hällen vetter mot V 40cg S. Hällens lutning ca45cg. I mitten 2 bortvittrade fläckar en är 23 cm diam, den andraär 75x45 cm, vilka delvis skadat ristningen (slingan). Höjd övermarken 1,5 m. Inskrift: "Sigvid och Sigrev läto rista denna stenefter Senar, sin fader." Nr 2:s inskrift: "Näst lät rista dessarunor efter sin fader Faste...". Ca 2,2 m ÖSÖ 20cg S om nr 1 ärnr: 2) Runristning i fast häll. Ristningsyta 1,07 m h och 1,02 mbr. Slingans bredd 12-14 cm i cirkel, ca 1 m i diam. I NV enbortvittrad bit som skadat ristningen ca 16 cm diam. Höjd övermarken 0,9 m.Hällen lutar ca 70cg och vetter mot S 20cg V. 0,8 möver marknivån. 10 m NV om nr 2 är: 3) Stensättning, rund, 8 mdiam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,9 mst. Kantkedja i SSV-VSV, 0,2 m h av 0,3-0,5 m l stenar. Oklarbegränsning V-Ö. Tunn fyllning ovan S kanten. Enligtgravfältskarta s 30 i Bromma hembygd Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park. Krön och SSV-sluttning av moränbundet litet berg

1 och 2 intill NÖ om promenadväg. 15 m NNÖ om väg

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.339016
Longitud: 17.944702
Lämnings-ID: L2013:1260
Riksantikvarieämbetets ID: Bromma 13:1
Sveriges runinskrifter: U58 (Upplands runinskrifter)
Plats: Riksby, Bromma församling
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Gnejsgranit
Runristare: Torgöt Fotsarve
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1260