Runhäll U308, L2015:4916, Skånela 122:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runhäll U308, L2015:4916
Foto av Runhäll U308, L2015:4916
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gunni lät rista dessa runor till minne av sig själv medan han levde. Þorgautr, Fótrs arvtagare, ristade dessa runor."

Visa originaltolkning och runtext

kuni lit rista runaʀ þisar eftʀ sik · kuikhan þurhkutr · risti runa þisar fots arfi

kuni lit rista runaʀ þisar eftʀ sik · kuikhan þurhkutr · risti runa þisar fots arfi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll, 4-5x2 m. Ristningsytan, som vetter motÖSÖ, är ca 1,2x1 m. Runslingans höjd är 3-9 cm. U 308. Bör imålasoch lätt buskröjas. Ca 20 m N därom är ett tidigare markant lågtröjningsröse, vilket är 3-4 m st och i NV har markant hörn.Brännässlor på och S därom ger delvis intryckav grundlämning. TA: E Wessén - S B F Jansson 1943: Upplands runinskrifter nr 308.SGU, Uppsala SV 1971. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö foten av låg bergrygg med tunna moränavlagringar mellan flackadalgångar. Hagmark, f d

1 m SSV om kraftledning (VNV-ÖSÖ), 8 m V om åkerkant

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.584957
Longitud: 17.947178
Lämnings-ID: L2015:4916
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 122:1
Sveriges runinskrifter: U308 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ekeby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Torgöt Fotsarve
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4916