Runhäll Sö308, L2015:4275, Södertälje 105:1 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runhäll Sö308, L2015:4275
Foto av Runhäll Sö308, L2015:4275
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Holmfast (och) Rodälv lät rista runorna efter … [och efter] Ingefast, sina söner. De var österut(?)/västerut. Och Öpir ristade.

Visa originaltolkning och runtext

hulmfastr ' roþelfr ' ---u ' [ri]sta ' run[a] ' a- … … (i)kifast ' suni : sina ['] -iʀ ua(ʀ)u · hua^str · i(n) · ybir risti

hulmfastr ' roþelfr ' ---u ' [ri]sta ' run[a] ' a- … … (i)kifast ' suni : sina ['] -iʀ ua(ʀ)u · hua^str · i(n) · ybir risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Runristning i block av granit, fyrkantig genomskärning intill2,05 m h, 1,7 m br, (V 10cg N-Ö 10cg S) och 1,25 m tj. Ristningpå NV sidan är 1,5x0,7 m. Runhöjd 6 cm. Skadad i N kanten. Måladoch skyltad.2) Ursprunglig plats ca 50 m S om järnvägsstationen (vid x påfotokartan). Flyttades år 1888 till parken bakom Stadshotelletoch år 1933 till sin nuvarande plats. Inskriften lyder:"Holmfast (och) Rodälv läto rista runorna efter .... (och efter)Ingefast, sina söner. De voro österut. Men Opir ristade". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Södertälje socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Parkanläggning
I planteringen utanför järnvägsstationen.
17 m NNV om gatan framför stationshuset och 12 m SÖ om Järnagatan,2,5 m N om asfalterad parkväg

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Södertälje socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.1927
Longitud: 17.626094
Lämnings-ID: L2015:4275
Riksantikvarieämbetets ID: Södertälje 105:1
Sveriges runinskrifter: Sö308 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Vid Järnavägen
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Södertälje
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4275