Runhäll Sigurdsristningen, Sö101, L1984:2567, Jäder 39:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runhäll Sigurdsristningen, Sö101, L1984:2567
Foto av Runhäll Sigurdsristningen, Sö101, L1984:2567
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigrid gjorde denna bro, Alriks moder, Orms dotter, för Holmgers själ, Sygröds faders, sin makes.

Visa originaltolkning och runtext

siriþr : kiarþi : bur : þosi : muþiʀ : alriks : tutiʀ : urms : fur · salu : hulmkirs : faþur : sukruþar buata · sis ·

siriþr : kiarþi : bur : þosi : muþiʀ : alriks : tutiʀ : urms : fur · salu : hulmkirs : faþur : sukruþar buata · sis ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, Sö 101, på fast häll. Ytan är 4,6x1,9 m (NV-SÖ), runslinga samt bilder ur berättelsen om Sigurd Fafnesbane.
Runhöjd 5-12,5 cm. Stilgruppering Pr1. Ristningen ifylld med rödfärg.

siriþr : kiarþi : bur : þosi : muþiR : alriks : tutiR : urms : fur · salu : hulmkirs : faþur : sukruþar buata · sis ·
Sigriðr gærði bro þasi, moðiR Alriks, dottiR Orms, for salu HolmgæiRs, faður SigrøðaR, boanda sins.
Sigríðr gerði brú þessa, móðir Alríks, dóttir Orms, fyrir sálu Holmgeirs, fôður Sigrøðar, bónda síns.

Sigrid, moder till Alrik, dotter till Orm, gjorde denna bro för Holmgers själ, sin make, fader till Sigröd.
Sigriðr, mother of AlrikR, daughter of OrmR, made this bridge for the soul of HolmgœiRR, her husband, father of Sygrødr.
(Besiktning 2016, lst dnr 431-5116-2016)

- - - Revideringsinventeringen 1986: Runristning, i stark VSV-sluttning av fast häll. Ytan är 4,6x1,9 m (NV-SÖ). Runhöjd 5-12,5 cm. Ristningen ifylld med rödfärg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Välvd berghäll i VSV-sluttningen av höjd med berg i dagen. Skogsmark (barrskog).

26 m ÖNÖ om landsväg.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Bilder ur berättelsen om Sigurd Fafnesbane.

Vill du se flera runhällar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.441243
Longitud: 16.634456
Lämnings-ID: L1984:2567
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 39:1
Sveriges runinskrifter: Sö101 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Ramsundsberget, Mora
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Bilder ur berättelsen om Sigurd Fafnesbane.
Eventuellt namn: Sigurdsristningen
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:2567