Runhäll Ristingsbro, U771, L1941:6846, Vårfrukyrka 42:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runhäll Ristingsbro, U771, L1941:6846
Foto av Runhäll Ristingsbro, U771, L1941:6846
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hallsteinn lät hugga stenen till minne av Eistmaðr (sin) far. Saxi död(?) (till minne av) Þjórr(?), hans son. Tíðkumi högg denna sten.

Visa originaltolkning och runtext

: alsten : lt : hkua : sten : ʀfti : esmon : faþu… … : sakse : tyþr þuir : syni sinum : tiþkumi : iyk : sten þino

: alsten : lt : hkua : sten : ʀfti : esmon : faþu… … : sakse : tyþr þuir : syni sinum : tiþkumi : iyk : sten þino

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristning, i flyttblock, 3x3 m, 1,8 m h, något avsmalnandemot toppen. På NÖ sidan runslingor över nästan hela ytan. Runhöjd 7,5-10 cm. Runorna imålade med rött men otydliga pga inslag avvittrande kvart och glimmer i graniten. U771. Excerpt 42. Skrovlig och ojämn ristningsyta. All rödfärd borta. Bör imålas. 50 m S om runblocket är den i äldre tid kallade "Ristingsbro", bron med namn efter runristningen. I Sveriges runurkunder anges, att 2) En"märkvärdig stensättning (forngraf?), som saknar sin like i Svealand", finns vid byvägen som passerar bron. Ingenting som passar in på denna makalösa uppgift finns i området.Ändring Dnr 7896/64 Rengjord och tätad 22/1-65 K-G s. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) Ö om och vid foten av moränhöjd, i trång passage mellan odlade dalar i N och S. Skogsmark. Blandskog (skogsbryn).

1) 7 m V om bäckkant, ca 12 m V om strömfåran (N-S) och 20 m S om och 15 m V om åkertegar.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.688961
Longitud: 17.083982
Lämnings-ID: L1941:6846
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 42:1
Sveriges runinskrifter: U771 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Ristingsbro
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6846