Runhäll L2003:2380, Köping 120:2 i Köping, Västmanland
Foto av Runhäll L2003:2380
Foto av Runhäll L2003:2380
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Sentida ristning, 1,33x0,42 m (NNV-SSÖ), i en mot V sluttande fast häll. Ristningen har formen av en runristning i en ormfigur. Se skiss i inventeringshandlingarna. Enligt Västmanlands runinskrifter består ristningen av 27 runtecken och borde ha tillkommit omkring sekelskiftet 1900.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Köping socken i Köpings kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg moränrygg (NNV-SSÖ) med berg i dagen. Skogsmark.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Köping socken eller Köping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.528635
Longitud: 15.996329
Lämnings-ID: L2003:2380
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 120:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västmanland
Kommun: Köping
Socken: Köping
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:2380