Runhäll L1977:5981, Follingbo 57:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runhäll L1977:5981
Foto av Runhäll L1977:5981
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runinskrift , sentida, i två i vinkel mot varandra ställda rader, 0,37 m re sp 0,40 m l. Runorna är 0,05-0,09 m h, inhuggna i slätt kalkstens berg. 0,2 m framför vinkeln där raderna möts är ett inhugget kors (Ö-V) 0,29 m l och 0,20 m br. Minnesplatsen omgiven av en kalkst en i ÖNÖ, 0,30x0,35 m st och 0,12 m h och tre granitstenar 0,40-0 ,60 m st och 0,25-0,35 m h (SÖ, V, NV). Se skiss i boken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Follingbo socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tunnt moränlager på berg i dagen. Omväxlande barrskog, hedmark.

8 m N 20cg V väg.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Follingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.581423
Longitud: 18.338659
Lämnings-ID: L1977:5981
Riksantikvarieämbetets ID: Follingbo 57:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Follingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:5981