Runhäll L1967:227, Svarteborg 328:1 i Munkedal, Västra Götaland
Foto av Runhäll L1967:227
Foto av Runhäll L1967:227
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, sannolikt sentida, 0,9 m l och 0,2 m h. Ristningen är ursprungligen gjord direkt på berghällen, men när denna delvis bortsprängdes i samband med ladugårdsbygge (okänt när), höggs partiet med ristningsytan loss och fästes senare med cement ca 3 m SV om den ursprungliga platsen. Se inskannat bokuppslag under Referenser för avskrift av ristningen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Svarteborg socken i Munkedals kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kraftigt NV-sluttande berghäll, vid foten av brant bergshöjd. Igenväxande hagmark.

20 m SSÖ om stengärdesgård (ÖNÖ-VSV), och 12 m ÖNÖ om gammal åkerkant (NNV-SSÖ).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.5854
Longitud: 11.575014
Lämnings-ID: L1967:227
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 328:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:227