Runhäll L1961:3759, Råda 87:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runhäll L1961:3759
Foto av Runhäll L1961:3759
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runinskrift i fast berghäll (sentida). De 8-12 cm höga runorna är ristade på en mot SÖ sluttande berghäll. Från SÖ mot NV läses: (se skiss i det scannade dokumentet).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Råda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nära krönet på en mindre berghäll i större bergsområde. Hagmark (tomtmark) beväxt med lövskog.

Ca 13 m ÖSÖ om husknut (V hörnet) samt ca 28 m N om husknut (N hörnet).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Råda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.509569
Longitud: 13.039186
Lämnings-ID: L1961:3759
Riksantikvarieämbetets ID: Råda 87:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Råda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3759