Runhäll Hargs bro, U310, L2015:4606, Skånela 114:2 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runhäll Hargs bro, U310, L2015:4606
Foto av Runhäll Hargs bro, U310, L2015:4606
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ástríðr lät göra bron till minne av Ingvarr, hennes husbonde, och till minne av Ragnvaldr, hans son."

Visa originaltolkning och runtext

× estriþ × lit × bro × kiara × eftiʀ × ikuar × bonta × sin × auk × at raknualt × sun × hans ×

× estriþ × lit × bro × kiara × eftiʀ × ikuar × bonta × sin × auk × at raknualt × sun × hans ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runhällar, U 309 Runhöjd 5-9 cm. U 310 Runhöjd 5-7 cm U 311Runhöjd 4-6 cm. 1) Runristning i fast häll. Ristningsytan är ca1,6x1 m. Ristningen vetter mot NÖ. Runhöjden är 5-9 cm. Ca 4 m SVom nr 1 är nr: 2) Runristning i fast häll. Ristningsytan är ca1,1x0,9 m h. Ristningen vetter mot NV. Runhöjden är 5-7 cm. Ca2,5 m S 30cg Ö om nr 2 är nr: 3) Runristning i fast häll.Ristningsytan är ca 1,6x0,85 m. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd4-6 cm. ÖSÖ om ristningarna pågår vissa schaktnings ochutfyllnadsarbeten. Bör kontrolleras. (Röda band på trädenmarkerar var den äldre åfåran gick, alltså S om runristningarna). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergknallar, hagmark med lävbuskage invid å

4 m S om å, 80-90 m V om väg

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.570645
Longitud: 17.964355
Lämnings-ID: L2015:4606
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 114:2
Sveriges runinskrifter: U310 (Upplands runinskrifter)
Plats: Harg
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Samma som ristat U 309.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Hargs bro
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4606